Meny
  • Mångkulturellt Center Helsingborg

Ungas berättelser

Ungas berättelser är ett Ett samverkansprojekt mellan:
Mångkulturellt Center, Folkuniversitetet, KF: Kultur i stadsdelar, Utvecklingsnämnden och Raus Planterings skola.

Vad

Projektet Ungas berättelser vill ge röst åt de ungas egna berättelser om sina liv, där de får möjlighet att berätta om sina tankar och upplevelser, och hur de ser på sin tillvaro här och nu.

Målet är att göra en Digital storytellingproduktion på c:a 70 kortfilmer (1,5-2 min per deltagare) på Raus Planterings skola i södra Helsingborg.

Projektet är uppdelat i fyra delar:

  • information angående projektet och riktlinjer om hur man bygger upp en berättelse
  • intervjuer med ungdomar som dokumenteras
  • materialet bearbetas till Digital Stories
  • slutproduktion och uppförande

Ungdomarna är delaktiga i samtliga fyra faser och har pedagogerna till sitt förfogande. Digital story filmerna arbetas fram som, förutom på skolan, kan visas upp på t.ex. Dunkers Kulturhus (Rum ett), Stadsteaterns foajéscen, Helsingborgs stads hemsida mm. Konceptet är fortsättningen på pilotprojektet som gjordes på Drottninghög hösten 2012/våren 2013. Ambitionen var att projektet skulle utökas och provas även i andra stadsdelar. Där står vi nu i startgroparna att ta projektet vidare till nästa steg och stadsdel, dvs. Raus Planterings skola.

I juli månad visades en av filmerna från pilotprojektet under Almedalsveckan i Visby/Öresundshuset då staden presenterade DrottningH projektet. Se länk (med start c:a 14 minuter in i resentationen): http://bambuser.com/v/3708293

Vi är glada över den uppmärksamhet och respons vi har fått för projektet men framförallt är vi oerhört stolta över deltagarnas utveckling genom projektet. Se nedan ett utdrag ur utvärderingen som gjordes av ”Kultur i stadsdelar”: 

Positivt under processen var deltagarnas nyfikenhet, engagemang och entusiasm – de tyckte verkligen det var roligt att jobba transmedia och se sin berättelse få liv. De digitala berättelserna har spännvidd och imponerar i sitt allvar kring stora frågor som mobbning, respekt, samhällsfrågor men också livet här och nu. Deltagare som initialt var tysta och försiktiga fick möjlighet att ta plats genom att göra sin röst hörd på ett nytt sätt. Det gjorde att flera växte under projektets gång. Skolan har noterat att flera tagit mod till sig att även synas mer i skolsammanhang”. 

Varför

  • Ge de unga tolkningsföreträde till sin egen berättelse
  • Ge de unga möjlighet att förmedla och kreativt uttrycka sina upplevelser och tankar.
  • Bidra till en ökad självkänsla och stärka personlighetsutvecklingen:
  • ”Min röst är viktig. Jag blir sedd och hörd”.

Hur

Fas ett:

Möte anordnas mellan lärarna och mediepedagogerna där upplägget av projektet presenteras. Därefter hålls ett informationsmöte med deltagarna, filmvisning av tidigare projekt och presentation av en så kallad storybord som visar hur man bygger upp en berättelse.

Fas två:

Deltagarna får välja tema och börja skriva på sina berättelser med stöd och hjälp av våra pedagoger och lärarna på skolan. Det är deltagarnas berättelser som ska komma fram, på deras eget personliga vis.

Alla 70 deltagare intervjuas sedan enskilt i en neutral och avslappnad miljö. Intervjuerna dokumenteras och spelas in. Deltagarna tar sedan fram vilka bilder och ev. musik de vill
ha med i sin Digital Story.

Fas tre:

Materialet sätts samman och bearbetas av pedagogerna och ungdomarna till en Digital story.

Fas fyra:

Digital story visas på Raus Planterings skola; Dunkers Kulturhus (Rum Ett), Stadsteaterns foajéscen, Stadsbiblioteket, Helsingborgs stads hemsida mm. Under processen träffas deltagarna minst två gånger i veckan/tre timmar per träff. Uppskattad tid o personalresurs: 600 h under perioden 15 nov 2013 - 30maj 2014.

Organisation, styrgrupp av samverkansparter:

Projektledare: 
Modou Joof - Kachikally/Mångkulturellt Center

Samtalsledare: 
Khalid Geire, Sonja Kolesar - Kachikally/Mångkulturellt Center

Mediepedagog: 
Stefan Ed

Administration och processledning: 
Kachikally/Mångkulturellt Center

Samtalsledare och mediepedagog rekryteras externt då projektet är tekniskt komplicerat och kräver kunskap om upphovsrätter och produktionsteknik.